SZUKAJ WOLNYCH MIEJSC

data przyjazdu

data wyjazdu

Płatność i warunki rezerwacji

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU RESAPART.PL

Poniżej przedstawiony regulamin określa warunki korzystania z usług hotelowych dostępnych bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej www.resapart.pl .

Poprzez odwiedzanie, korzystanie i/lub dostarczanie Administratorowi informacji, każdy Gość odwiedzający, korzystający lub/i dostarczający Administratorowi informacji wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia Ogólnych Warunków Korzystania na www.resapart.pl , wydrukowania ich i zachowania jako oddzielnego dokumentu.

DEFINICJE

Administrator - Firma In-Media Paweł Wota z siedzibą w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 23, NIP 793-147-54-56, REGON 180114818.

Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca lub odwiedzająca stronę internetową www.resapart.pl lub dostarczająca Administratorowi informacje w ramach korzystania z portalu internetowego.

Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prezentująca swoją ofertę zamieszczoną na stronie internetowej www.resapart.pl  na warunkach i w sposób określony pomiędzy Administratorem i Usługodawcą

Usługa noclegowa - oferowana przez Usługodawcę, najem miejsca noclegowego szczegółowo określony w zamieszczonej ofercie w ramach Serwisu www.resapart.pl .

Serwis - Portal Internetowy działający pod adresem www.resapart.pl .

Voucher - potwierdzenie w formie elektronicznej opłacenia uprzednio zarezerwowanej usługi noclegowej, zaopatrzone w niepowtarzalny kod identyfikacyjny, stanowiące podstawę do realizacji zakupionej usługi noclegowej w miejscu i w czasie w nim określonym.

Dane - wszelkie umieszczone przez Gościa lub Usługodawcę informacje i treści w ramach korzystania z Serwisu resapart.pl .

OWK - Ogólne Warunki Korzystania.

OGÓLNE WARUNKI

Wchodząc, przeszukując oraz korzystając ze strony internetowej www.resapart.pl  lub dokonując rezerwacji usług noclegowych, Gość potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

Strona internetowa www.resapart.pl, jej zawartość, infrastruktura, a także system rezerwacji noclegów online dostępny na tej stronie internetowej są własnością oraz są zarządzane, dostarczane przez Administratora i udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez Gościa, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi OWK .

Serwis resapart.pl oferuje Gościowi możliwość dokonania rezerwacji online w czasie rzeczywistym usług noclegowych oferowanych przez Usługodawcę za pomocą strony internetowej www.resapart.pl .

Dokonując rezerwacji za pomocą serwisu resapart.pl Gość wchodzi w bezpośredni, prawnie wiążący stosunek umowny z Usługodawcą, którego usługa noclegowa została przez niego wybrana.  W momencie dokonania rezerwacji Administrator staje się pośrednikiem pomiędzy Gościem a Usługodawcą. Administrator nie jest oferentem żadnych usług bezpośrednio związanych z przedmiotem działalności Usługodawcy.

ZADANIA ADMINISTRATORA

Administrator zapewnia warunki techniczne do zapoznania się z ofertą Usługodawcy za pomocą strony internetowej www.resapart.pl  oraz zakupu usługi noclegowej przez Gościa.

Do zadań Administratora w ramach dokonanej rezerwacji należy przekazanie stosownej informacji dotyczącej wybranej rezerwacji do właściwego Usługodawcy, wysłanie Gościowi wiadomości za pomocą poczty e-mail potwierdzenia dokonania rezerwacji w imieniu Usługodawcy, wraz z informacją o sposobie i terminie dokonania płatności. Operacja ta jest bezpłatna względem Gościa. Po dokonaniu wpłaty zgodnie z instrukcją podaną w potwierdzeniu rezerwacji Gość otrzyma na adres e-mail Voucher, stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu usługi noclegowej.

Świadczone przez Administratora usługi mają wyłącznie charakter osobistego oraz niekomercyjnego użytku. Gość nie ma w związku z tym prawa do odsprzedaży zawartości strony www.resapart.pl , wykorzystywania jej, kopiowania, używania specjalnych programów do przeszukiwania zawartości strony, prezentowania, pobierania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej www.resapart.pl  w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

Gość ma prawo do realizacji zakupionego Vouchera na wybraną przez siebie usługę noclegową w czasie i miejscu w nim określonym.

W przypadku zmiany planów i zamiaru nie pojawienia się w pensjonacie jest proszony o anulowanie rezerwacji zgodnie z polityką anulacji rezerwacji bezpośrednio u Usługodawcy w wybrany przez siebie sposób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie lub błędne dokonanie anulowania przez Gościa rezerwacji. Usługodawca poinformuje niezwłocznie Administratora o anulowaniu rezerwacji. Gość wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o anulowaniu rezerwacji za pomocą wiadomości e-mail wysyłany przez Administratora w imieniu Usługodawcy. W przypadku otrzymania nieprawidłowego zawiadomienia o anulowanej rezerwacji Gość powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@resapart.pl

Gość ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych  ich dokładność i kompletność w związku z rezerwacją i zakupem usługi noclegowej za pomocą Serwisu resapart.pl.

Gość ponosi odpowiedzialność za nie zrealizowanie zakupionej przez siebie usługi noclegowej. W przypadku nie zrealizowania Vouchera.

Wszelkie omyłki i błędy zawarte w Voucherze Gość ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do Administratora, najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty otrzymania na adres: kontakt@resapart.pl

Gość korzystający z Serwisu resapart.pl zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do przestrzegania zakazu zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, gróźb, treści obraźliwych, posiadających znamiona nękania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, naruszających prywatność innych osób, szerzących nienawiść lub rasowo, etnicznie albo w inny sposób budzących wątpliwości; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, co do których upubliczniania nie posiada się praw; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, które naruszają prawa chronione patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem autorskim lub naruszającym inne prawa wynikające z prawa własności osób trzecich; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści "junk mail", "spam," "chain letters", "pyramid schemes", lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek kody komputerowe, pliki lub programy stworzone aby przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność "software" lub "hardware" jakiegokolwiek komputera lub urządzenia telekomunikacyjnego.

Gość ponosi odpowiedzialność odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień OWK.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA  

Administrator w ramach portalu internetowego resapart.pl prezentuje jedynie informacje, które zostały zamieszczone przez Usługodawcę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Usługodawców ofert, w szczególności za szkody powstałe wskutek zamieszczenia na stronach Serwisu www.resapart.pl  ofert lub reklam usług noclegowych, do których prawa autorskie, prawa pokrewne i wszelkie inne prawa przysługują stronom trzecim

Administrator nie gwarantuje, że jego system, serwer lub aplikacje będą działały nieprzerwanie, będą zawsze dostępne i będą wolne od błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, czy to tymczasowe czy częściowe w funkcjonowaniu strony internetowej związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją portalu internetowego resapart.pl.  O niedostępności Serwisu Administrator poinformuje na stronie internetowej www.resapart.pl  oraz w miarę możliwości o przewidywanym czasie jego trwania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji zachowanych przez Gościa, własnych treści oraz danych Usługodawców, w szczególności tych wynikających z niedostępności systemu resapart.pl .

Administrator ma obowiązek zwrotu Gościowi ceny Vouchera, jeżeli realizacja zakupionego Vouchera jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Administratora.

Administrator ma wyłącznie prawo (nie obowiązek) do odmowy usunięcia jakichkolwiek treści, które naruszają jego prawa lub w jakikolwiek inny sposób budzą wątpliwości co do treści dostępnych poprzez stronę internetową.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia pomiędzy Usługodawcą a Gościem.

Zgodnie z ograniczeniami zawartymi w niniejszych warunkach i postanowieniach, jak również zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator odpowiedzialny jest jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które Goście faktycznie  ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez Administratora z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu rezerwacji przedstawionego w mailu potwierdzającym rezerwację (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Za należyte wykonanie oferowanej usługi noclegowej oraz za realizację Vouchera   wykupionego za pomocą Serwisu www.resapart.pl , odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie za pomocą Serwisu resapart.pl dane oferty, reklamy w szczególności za ich prawdziwość, poprawność - merytoryczną i językową,  kompletność i dostępność usługi hotelowej. Każdy Usługodawca posiada dostęp do panelu administracyjnego, za pomocą którego zobowiązany jest do uaktualniania wszystkich swoich usług, cen, dostępności i innych informacji pojawiających się na stronie internetowej www.resapart.pl .

Na Usługodawcy spoczywa obowiązek usunięcia z Serwisu lub zablokowania oferty nieaktualnej lub już zakupionej oraz ponosi on względem Gościa odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku.

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI ONLINE ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

Gość za pomocą serwisu resapart.pl ma możliwość dokonania rezerwacji oraz wykupu  oferowanych przez Usługodawców usług noclegowych. Gość po dokonaniu rezerwacji online zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z niezbędnymi danymi (nazwa i adres Usługodawcy, data rezerwacji, imię i nazwisko Gościa, telefon, e-mail,  adres, sposób i termin dokonywania płatności). Wiadomości e-mail są automatycznie wysyłane przez system resapart.pl i nie mogą być anulowane przez Gościa.

Gość dokonuje płatności w następujący sposób:

a) za pomocą przelewu lub

b) za pomocą karty kredytowej.

Obsługę płatności zapewnia Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

Płatności za Vouchery mogą być wykonywane jedynie zgodnie z regulaminem Dotpay S.A..

Płatności za Vouchery mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

Użytkownik korzystając z Dotpay S.A. może skorzystać z płatności za pomocą karty płatniczej, przelewu bankowego.

Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane Vouchery są przekazywane spółce Dotpay S.A.. Przekazywane dane są niezbędne do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. a ich przekazanie następuje na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu obsługi/zrealizowania przez Dotpay S.A. płatności za świadczone usługi.

Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja dokonana przez agenta rozliczeniowego.

Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do Dotpay S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Dotpay S.A. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

CENA I ZWROT PIENIĘDZY

Usługodawca ustala oraz zamieszcza za pomocą serwisu resapart.pl cenę za oferowaną przez siebie usługę hotelową. Ceny te zawierają podatek VAT oraz wszystkie pozostałe podatki podlegające wszelkim zmianom tychże podatków, chyba że na stronie www.resapart.pl  lub w mailu potwierdzającym rezerwację zaznaczono inaczej. Obowiązek oznaczenia ceny w sposób jednoznaczny i nie wprowadzający Gościa w błąd spoczywa na Usługodawcy.

Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Gościa są całkowicie bezpłatne. Administrator nie dolicza żadnych opłat dodatkowych za rezerwację do ceny usługi hotelowej. Administrator oświadcza, że Usługodawca upoważnia go do przyjmowania od Gościa należności za zakupioną od Usługodawcy usługę hotelową, która to zostaje przekazana na rzecz Usługodawcy w sposób i na warunkach ustalonych pomiędzy Administratorem i Usługodawcą. Sprzedaż Voucherów za pomocą serwisu resapart.pl  następuje na rachunek Usługodawcy.

Dokonanie zwrotu uiszczonej przez Gościa ceny za usługę noclegową obciąża wyłącznie Usługodawcę i następuje bez  pośrednictwa www.resapart.pl .

REALIZACJA VOUCHERA

Usługodawca ma obowiązek umożliwienia Gościowi wymianę Vouchera na usługę noclegową w czasie i miejscu zgodnym z zaprezentowaną w ramach serwisu www.resapart.pl  ofertą.

Dla skutecznego dokonania wymiany niezbędne będzie przekazanie przez Gościa Usługodawcy ważnego Vouchera, opatrzonego niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym, otrzymanego przez niego zgodnie z postanowieniami OWK Serwisu www.resapart.pl .

ANULOWANIE REZERWACJI

Sposób anulowania rezerwacji uzależniony jest od warunków podanych przez Ustawodawcę i zamieszczony na stronie internetowej w ofercie Usługodawcy. W razie wątpliwości odnośnie sposobu dokonania anulowania rezerwacji Gość powinien skontaktować się z Usługodawcą. Dane kontaktowe zamieszczone są przez Usługodawcę  w ofercie.

Goście proszeni są o dokładne i szczegółowe sprawdzenie opisu usług hotelowych w szczególności ceny, warunków i możliwości dokonania zmiany rezerwacji czy jej anulowania  przed dokonaniem rezerwacji. Sprawdzenie, poprawa lub anulowanie rezerwacji odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą w mailu potwierdzającym rezerwację.

Należy pamiętać, że w zależności od zasad obowiązujących u danego Usługodawcy dotyczących anulowania rezerwacji i niepojawienia się Gości w hotelu, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści OWK w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. Administrator opublikuje te zmiany na stronie internetowej www.resapart.pl . Gość ma obowiązek regularnego sprawdzania OWK resapart.pl poprzez użytkowanie i/lub akceptację informacji o ostatnio wprowadzonych zmianach.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administrator zapewnia pełną ochronę danych osobowych Gości.

resapart.pl działa według najwyższych standardów etycznych i szanuje Państwa prywatność.  Administrator nigdy nie ujawnia danych osobowych Gości osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych Gości swoim Partnerom Afiliowanym/współpracującym z nim firmami, włącznie z pracownikami oraz pracownikami współpracujących z nim firm, zaufanymi przedstawicielami, którzy mają dostęp do tych danych za zgodą Administratora, jeżeli dostęp do danych konieczny jest w celu świadczenia usług przez Administratora (włączając w to obsługę klienta i wewnętrzne kontrole).

KORESPONDENCJA

Administrator ma prawo do wysyłania Gościom wiadomości e-mail zawierających, np. informacje marketingowe bądź inne informacje handlowe za jego zgodą.

Gość ma prawo do otrzymywania newslettera resapart.pl, po wyrażeniu uprzednio zgody. Gość jednocześnie może w każdym momencie anulować subskrypcję newslettera i zażądać usunięcia swoich danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@resapart.pl

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Oprogramowanie dostępne lub wykorzystywane na stronie internetowej www.resapart.pl a niezbędne do świadczenia przez Administratora usług, wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące treści i informacji zawartych w materiałach na tej stronie internetowej należą do firmy In-Media Paweł Wota z siedzibą w Lubaczowie, chyba że określono inaczej.

Warunki i postanowienia OWK dostarczane przez Administratora jak i Usługodawcę usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie spory wynikające z OWK, jak też w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami będą rozstrzygane rzez  właściwy wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd powszechny.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulamin jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, w dalszym ciągu Gości obowiązują pozostałe ważne postanowienia i warunki. W takim przypadku nieważne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi, zgodnymi z przepisami prawa postanowieniami.

W sprawach nieobjętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926). Polityka prywatności dotyczy wszystkich  świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu resapart.pl. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Administrator wprowadził i wykorzystuje stosowne procedury i systemy zabezpieczające. Techniczne i fizyczne ograniczenia prób dostępu do danych osobowych oraz ich wykorzystania. Do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych usług.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, preferencje dotyczące rezerwacji i inne informacje potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia rezerwacji.

Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna. Dane te mogą być również uważane za dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych tak same w sobie, jak i w połączeniu z innymi danymi. W takich przypadkach dane będą przetwarzane zgodnie z Europejską ustawą o ochronie danych.

Zgromadzone dane osobowe Administrator przekazuje Usługodawcy w celu dokonania rezerwacji oraz realizacji Vouchera. Administrator przekazuje osobom trzecim dane osobowe jedynie za wyraźną zgodą udzieloną przez osobę, której te dane dotyczą.

Administrator przesyła Usługodawcy Dane celem zakończenia procedury rezerwacji usługi noclegowej. Przesyłane są wyłącznie dane niezbędne do dokonania i potwierdzenia rezerwacji, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe.

Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe  instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa. Administrator  może również ujawnić dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla zapobiegania, wykrycia bądź ścigania czynów niezgodnych z prawem.

Każdy Gość ma prawo do wglądu dotyczących go danych osobowych w każdej chwili.

W przypadku dokonania weryfikacji, usunięcia lub zmiany danych osobowych dotyczących Gościa, należy skontaktować się z Administratorem na podany adres: kontakt@resapart.pl

Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu resapart.pl. W tym wypadku Administrator dokona modyfikacji niniejszych postanowień oraz poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej www.resapart.pl  o wprowadzonych zmianach.  

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a) dokonania rezerwacji wybranej przez Gościa usługi noclegowej,

b) przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z warunkami Ogólnych Warunków Korzystania.

Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie www.resapart.pl  o ich ochronie. Jednakże brak tego rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.

Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in. administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie uwagi i prośby proszę kierować na adres mailowy: kontakt@resapart.pl

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych: In- Media Paweł Wota z siedzibą w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 23, NIP 793-147-54-56, REGON 180114818.

 

HOTRES : String could not be parsed as XML